Regulamin Wypożyczalni Samochodów JW Rental Cars sp. z o.o

  • 1

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez JW Rental Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: Ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-722 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000628110, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności polegającej na wypożyczaniu samochodów na podstawie zawieranych umów najmu.
  2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu samochodu zawieranych przez Spółkę, chyba że postanowienia umowy najmu wprost stanowią W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.

  Definicje

  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Wynajmujący – spółka pod firmą: „JW Rental Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie,
  2. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która wypożycza samochód od Wynajmującego i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz oraz której dane osobowe zostały ujawnione w Umowie najmu samochodu,
  3. Umowa najmu lub Umowa – umowa najmu na podstawie której Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy samochód do użytkowania przez czas oznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
  4. Samochód – przedmiot Umowy najmu.
  • 2

  Najemca i jego uprawnienia

  1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiada uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem od minimum roku. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport.
  2. Wymogi wskazane w ust. 1 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w/w wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i zatrzymania wpłaconej przez Najemcę
  3. Najemca gwarantuje ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
  4. Wynajęty pojazd może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 , wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub oddany innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmują Wynajęty pojazd nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.
  5. Najemca zadba o to, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu go obowiązujące były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmują
  6. Najemca zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdu.
  7. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i umowy najmu.
  • 3

  Czas trwania umowy

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany.
  2. Najemca jest zobowiązany zwrócić Samochód w dniu, o godzinie oraz w miejscu określonym w Umowie.
  3. Czas trwania Umowy może zostać przedłużony za uprzednią zgodą Wynajmują Zamiar przedłużenia czasu trwania Umowy musi być zgłoszony Wynajmującemu, co najmniej 24 godziny przed upływem ustalonego w Umowie terminu zwrotu oraz zapłaty z góry czynszu najmu za dodatkowy, przedłużony czas trwania Umowy, w sposób określony w § 4 ust. 3 Regulaminu.
  4. W przypadku opóźnienia w zwrocie Samochodu, Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w 10 ust. 2 lit. c i h. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. Niezależnie od powyższego, w przypadku braku zwrotu Samochodu przekraczającego 48 godzin oraz niepoinformowania Spółki, Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia samochodu, odholowania i poinformowania organów ś Niezastosowanie się do powyższego będzie traktowane jako próba przywłaszczenia samochodu.
  • 4

  Płatności

  1. Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy najmu, Najemca jest zobowiązany zapłacić umówiony czynsz ( przelew, DotPay lub gotówka) oraz wpłacić kaucję (gotówka).
  2. Wysokość kaucji zostanie określona każdorazowo w Umowie i cenniku.
  3. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie okresu najmu, należny czynsz należy opłacić z góry (przelew lub gotówka u naszego pracownika w umówionym miejscu – opcja może być dodatkowo płatna w zależności od ustalonego miejsca)
  4. W chwili zwrotu pojazdu Najemca zobowiązany jest zapłacić ewentualne kary umowne wymienione w Regulaminie oraz Umowie, inne obciążające go opłaty oraz ewentualnie pokryć szkody, za które odpowiada. Kwota tych należności zostanie pomniejszona o kwotę zatrzymanej kaucji.
  5. Wszelkie działania związane z windykacją należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu Umowy najmu mogą być prowadzone zarówno przez samego Wynajmującego jak i przez działającego w jego imieniu podmiot trzeci.
  • 5

  Odbiór pojazdu

  1. Najemca otrzymuje do używania Samochód zgodny z opisem zamieszczonym w Umowie.
  2. Samochód w chwili odbioru znajduje się w stanie technicznym umożliwiającym jego właściwą eksploatację zgodną ze wskazaniami producenta.
  3. Stopień zatankowania zbiornika paliwa zostanie każdorazowo wskazany w Umowie .
  • 6

  Prawa i obowiązki Najemcy

  1. Najemcą oraz kierowcą wynajętego samochodu może zostać osoba, która:
   a) ukończyła 21 lat,
   b)    posiada przy sobie ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowców – ważny paszport) oraz prawo jazdy, które zostanie okazane przy podpisywaniu Umowy najmu,
   c)    posiada uprawnienia do kierowania samochodem minimum 1 rok.
  2. Wymogi wskazane w ust. 1) obowiązują przez cały okres trwania Umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub kierowcę Samochodu powyższych wymogów, Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy najmu w trybie natychmiastowym i zatrzymania wpłaconej przez Najemcę
  3. Najemca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
  4. Wynajęty Samochód może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną przez Najemcę, której dane osobowe zostaną przekazane Wynajmują
  5. W przypadku udostępnienia wynajętego samochodu osobie trzeciej bez wiedzy i zgody Wynajmującego, Najemca odpowiada za wyrządzone przez nią szkody jak za działania wł
  6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy najmu oraz używania Samochodu, zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją producenta i przepisami prawa.
  7. Najemca zobowiązany jest w szczególności do:
   a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu),
   b)    stosowania w Samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
   c)    zwrotu Samochodu z takim stanem zatankowania zbiornika paliwa, jaki otrzymał w dniu zawarcia umowy. Koszt paliwa zużytego podczas używania samochodu w okresie najmu pokrywa Najemca. Brak uzupełnienia paliwa do stanu z dnia zawarcia Umowy, skutkuje naliczeniem kary umownej
   d)    regularnej kontroli stanu technologicznego i eksploatacyjnego Samochodu (codzienne sprawdzanie poziomu oleju oraz płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, poziomu płynu spryskiwacza oraz sprawdzenie oświetlenia) każdorazowo upewniając się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Najemca jest zobowiązany powiadomić o tym Wynajmują
   e)   niepozostawiania dokumentów samochodu oraz kluczyków do niego w jego wnętrzu,
   f)    każdorazowego zamykania Samochodu i uruchamiania alarmów oraz blokad,
   g)    używania Samochodu wyłącznie na terytorium Polski. Przekroczenie Samochodem granicy Polski, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.
  8. Najemcy w szczególności zabrania się:
   a) prowadzenia Samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomość,
   b)    przewożenia ładunku/ osób w sposób umożliwiający zniszczenie lub w znaczny sposób zabrudzenie wnętrza Samochodu,
   c)    palenia tytoniu w Samochodzie bez zgody zawartej w umowie,
   d)    dokonywania w Samochodzie i jego wyposażeniu jakichkolwiek napraw, przeróbek czy innych zmian, ingerowania w jego oprzyrządowanie i oprogramowanie,
   e)    wykorzystywania Samochodu w zawodach, rajdach i innych imprezach sportowych,
   f)    holowania Samochodem innych pojazdów,
   g)    przekraczania dopuszczalnej ładowności Samochodu określonej w dowodzie rejestracyjnym,
   h)    przewożenia w Samochodzie jakichkolwiek zwierząt bez zgody Wynajmującego,
  9. i) przewożenia dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego.
  10. Jeżeli dojdzie do naruszenia któregokolwiek z zakazów o których mowa w ust. 8. niniejszego paragrafu, Wynajmujący ma prawo zatrzymać wpłaconą kaucję oraz dochodzić kar umownych określonych w 10 Regulaminu.
  11. W przypadku, gdy Samochód ulegnie usterce, awarii, uszkodzeniu, zniszczeniu Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmują Jeżeli awaria może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
  12. Jeżeli uszkodzenie Samochodu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego lub samochód został skradziony Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć pojazd oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmują
  13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy, oraz osób za których działania odpowiada, w tym pasażerów Samochodu szkody w pojeź
  14. Najemca zobowiązuje się pokrywać koszty opłat parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów i innych opłat wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.
  15. W przypadku określonym w ust. 12) niniejszego paragrafu, Najemca zobowiązany jest wypłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie lub zwrot innych obciążających go opłat, którymi obciążono Wynajmującego, w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego, o ile należności te nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej lub z wpłaconej przez Najemcę
  16. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przesyłania do Najemcy zawiadomienia o dokonaniu wykroczenia drogowego po zakończeniu terminu Umowy. Jednocześnie Wynajmujący jest uprawniony do udostępnienia właściwemu organowi Umowy, wskazując sprawcę, a zarazem płatnika wskazanego wykroczenia popełnionego w trakcie trwania.
  17. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu wartości samochodu, w przypadku jego kradzieży jeżeli:
   a) Najemca nie zwróci Wynajmującemu kluczyków lub dokumentów wynajętego samochodu,
   b)    ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży, z uwagi na zaniedbania Najemcy (np. niezabezpieczenie samochodu przed kradzieżą).
  • 7

  Obowiązki Wynajmującego, wyłączenie odpowiedzialności Wynajmującego

  1. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Najemcy Samochód będzie niezdolny do umówionego użytku przez okres dłuższy niż 8 godzin, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastę Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu.
  2. Wynajmujący zobowiązuje się, że Samochód będzie posiadał pakiet ubezpieczeń OC, AC i NNW oraz ubezpieczenie Assistance.
  3. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
   a) prowadzenia Samochodu w stanie nietrzeźwym po zażyciu alkoholu, narkotyków oraz substancji psychotropowych,
   b)      prowadzenia Samochodu bez ważnego prawa jazdy,
   c)       ucieczki prowadzącego Samochód z miejsca wypadku,
  4. Zdarzenia spowodowanego przekroczeniem prędkości
  5. podanie nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności oraz przyczyn powstania szkody.
  6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Samochodzie oraz jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem Samochodu.
  • 8

  Zwrot pojazdu

  1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić Samochód w miejscu i czasie ustalonym w Umowie.
  2. Najemca może zwrócić Samochód w innym miejscu po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym i poniesieniu dodatkowych kosztów w przypadku ich wystą
  3. Najemca zwróci Samochód w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami i przedmiotami wydanymi wraz z Samochodem. W przypadku braku kompletu dokumentów Umowa będzie traktowana jako przedłużona do czasu wydania nowych dokumentów z tym, że Samochód niezwłocznie zostaje zwrócony w posiadanie Wynajmują
  4. Najemca zwróci Samochód wyczyszczony zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz lub zapłaci w dniu zwrotu pojazdu równowartość kosztów wyczyszczenia Samochód na zewnątrz i wewną W razie wątpliwości uważa się, że Samochód w chwili jego wydania Najemcy był czysty z zewnątrz i wewnątrz.
  • 9

  Opłaty dodatkowe

  1. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:
   a) podstawienie Samochodu lub jego odbiór poza granicami Warszawy, w zależności od odległości – min 40zl + 2zł za każdy kilometr od siedziby firmy.
   b)    Wydanie/Zwrot Samochodu w dni wolne od pracy – 100,00 zł,
   c)    obciążenia Wynajmującego  opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu – 100 zł,
   d)    wyjazdu Samochodem za zgodą Wynajmującego za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren EU – 200 zł , do krajów poza EU – utrata kaucji.
  2. e) Najemca odpowiada za wszelkie szkody na pojeździe ( w których nie ustalono innego sprawcy ) do wysokości 3000zł brutto. Najemca może wykupić opcję zniesienia udziału własnego najpóźniej w chwili odbioru samochodu. Zniesienie udziału jak i polisa AC nie mają zastosowania, jeżeli zdarzenie nastąpi w wyniku przekroczenia prędkości, parkowania w niedozwolonym miejscu i innym rażącym naruszeniu przepisów z powodu którego Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. W takim wypadku Najemca pokrywa całkowity koszt naprawy pojazdu.
  • 10

  Kary umowne

  1. Oprócz innych wypadków określonych w Umowie lub Regulaminie, Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za brak w chwili zwrotu Samochodu:
   a) dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej – 400,00 zł
   b)    tablicy rejestracyjnej – 400,00 zł
   c)    naklejki rejestracyjnej na szybie – 400,00 zł
   d)    kluczyka bez pilota zamka centralnego – 600,00 zł
   e)    kluczyka z pilotem zamka centralnego – 1200,00 zł
   do powyższych kar zostanie doliczone za każdy dzień oczekiwania na wyrobienie w/w elementów – 150,00 zł
  2. Ponadto Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umową w przypadku:
  3. a) zwrotu samochodu z mniejszym stanem paliwa niż w dniu wynajmu – 30zł + wartość brakującego paliwa.
   b)   Palenie tytoniu, papierosów elektrycznych,  w Samochodzie JW Rental Cars – 1200,00 zł
   c)    udostępnienie Samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 500,00 zł
   d)    opóźnienie w zwrocie do 3h – 50,00 zł
   e)    zwrot brudnego Samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – 50,00zł – 250,00zł
   f)    demontaż części wyposażenia Samochodu lub dokonanie innych przeróbek, zmian – 1000,00 zł + koszt przywrócenia do stanu pierwotnego.
   g)    utratę gwarancji na Samochód z winy Najemcy – 2000,00 zł
   h)    zatankowanie Samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł
   i)    opóźnienie w zwrocie Samochodu ponad 3h – dwukrotność dobowej stawki czynszu, ustalonej w umowie, za każdą dobę opóźnienia,
   j)    holowanie innych pojazdów Samochodem – 400 zł
   k)    wyjazd Samochodem poza granicę Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego – 1000,00 zł za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.
  • 11

  Postanowienia końcowe

  1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późzm.).
  2. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia swojego podpisu i oświadcza, że jest uprawiony do jej przyjęcia
  3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszelkie spory z tytułu niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy miejscowo właściwe dla Wynajmującego.
  5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI JW Rental Cars

(PDF)